PÕHIKIRI


Tsikliklubi „PÕHJATUULTE POJAD" on sõpruskond, keda ühendab sõit mootorratastega. Klubisse kuulumise kaheks esimeseks eelduseks on, et peab olema sõber, keda tuntakse ja usaldatakse ning teiseks peab see sõber olema tsiklimees.

LIIKMESKOND

Tsikliklubi „PÕHJATUULTE POJAD liikmeskonda kuuluvad:
1.asutajaliikmed 2. täisliikmed 3.noorliikmed 4. Silmarõõmud 5. silmaterad 6. troonipärijad  7.toetajaliikmed

ASUTAJALIIGE

Kes sõitsid kambas hooajal 2001 ja aitasid klubi asutada.TÄISLIIGE

Tsikliklubi „PÕHJATUULTE POJAD täisliikmeks saavad tingimusteta kõik asutajaliikmed ja need noorliikmed, kes on hooaja jooksul tõestanud oma sobivust tsiklimehena klubisse kuuluda, võtnud osa klubi üritustest, ühistest väljasõitudest ja kelle sobivust täisliikmeks saamisel toetab täisliikmete 100%-line nõusolek. Kui eelnimetatud tingimused on täidetud, tuleb kandidaadil sooritada eksam, mille sisu otsustavad täisliikmed. Eksami sooritamise järel saab noorliige õiguse kanda klubi täissümboolikat, ülemise ja alumise rockeri vahel ka klubi embleemi ning ta saab kõik klubi täisliikme õigused, kaasa arvatud veto õigus otsuste langetamisel.

NOORLIIGE

Tsikliklubi „PÕHJATUULTE POJAD noorliikmeks saamiseks peab kandidaat tõestama oma sobivust sõpruskonda, omama vähemalt 500 ccm mootorratast ja A või A1 kategooria juhiluba. Noorliikmeks saamiseks peab kandidaat koos klubi täisliikmetega käima ühistel väljasõitudel 1 hooaja jooksul. Noorliikeks saamiseks peab kandidaat saama klubi kahe täisliikme soovituse ja täisliikmete 100%-se nõusoleku. Kui eelnevad nõuded on täidetud, saab klubi noorliige õiguse kanda klubi sümboolikast ülemist ja alumist rockerit, osaleda klubi koosolekutel ja hääletamistel, kuid ilma veto õiguseta. Noorliikmeks saamine on tunduvalt raskem kui täisliikmeks saamine, saavutades noorliikme staatuse on põhilised tingimused täidetud ja täisliikmeks saamiseks tuleb veel ennast ainult tõestada. Kui noorliikme kandidatuur on kord juba tagasi lükatud, ei ole võimalik enam kunagi klubiliikmeks kandideerida.Silmarõõmud

Silmarõõmud on kõik klubiliikmete ametlikus või vaba-abielu seisuses olevad naisterahvad.


Silmaterad

Silmaterad on kõik klubiliikmete ametlikus või vaba-abielus sigitatud tütred.Troonipärijad

Troonipärijad on kõik klubiliikmete ametlikus või vaba-abielus sigitatud pojad.TOETAJALIIGE

Tsikliklubi „PÕHJATUULTE POJAD toetajaliikmeks võivad saada kõik klubiliikmete sõbrad, sponsorid, toetajad ja muud tegelased, kes tunnistavad tsikliklubi põhikirja ja eesmärke. Kõik toetajaliikmed saavad õiguse osa võtta klubi üritustest, välja arvatud kinnised koosolekud. Klubi toetajaliikmeks saamisel ei ole soolisi, rassilisi ega vanuselisi piiranguid ega piiranguid mootorratta omamise näol. Toetajaliikmeks saamise kriteeriumiks on klubi ühe täisliikme otsus, kas konkreetne isik on vääriline olema klubi toetajaliige. Toetajaliikmed võivad kanda klubi support riideid.
 KLUBIST VÄLJAHEITMINE

Klubist välja heitmisel saab olla kaks põhjust – kas ei sobi enam sõpruskonda või pole enam tsiklimees. Kui on eksitud klubisiseste reeglite vastu ja vähemalt kaks täisliiget esitavad protesti süüdlase väljaheitmiseks ning täisliikmed on 100%-liselt otsustanud, et süü väärib väljaheitmist, peab ta koheselt rockeri klubile ära andma. Kui 100%-ilist otsist ei tule, kukub umbusaldus läbi. Järgmisel umbusaldusel langetab otsuse juba juhatus. Kui klubi liige ei ole omale 366 päeva jooksul peale tsikli müümist või muul moel ilma jäämist või
juhilubadest ilma jäämist uusi soetanud, pole ta enam tsiklimees ja klubisse kuuluda ei saa. Sellisel juhul peab ta oma rockerid ise vabatahtlikult üle andma ehk siis peatama oma volitused. Kui aga ükski täisliige ei ole aasta jooksul lubade või tsiklita jäänud täisliikme vastu protestinud ei ole tal kohustust klubi sümboolikast loobuda. Ühtki väljaheitmise otsust ei tohi teha ilma süüdlase kohalolekuta, sest tal peab jääma võimalus oma tegu õigustada. Kui ta aga ei ilmu teadlikult otsuse langetamise ajal kohale, on ta automaatselt klubist välja arvatud ja seljaembleem eemaldatakse temalt sunniviisiliselt. Klubi täisliikmel on õigus majanduslikelt või muudel mõjuvatel põhjustel loobuda ajutiselt oma liikmestaatusest.

LIIKMESTAATUSE TAASTAMINE

Kui klubi endine liige soovib oma likmestaatust taastada on see võimalik vaid juhul kui klubist väljaheitmise põhjuseks oli vähemalt ühe aasta ja ühe päeva pikkune eemalolek tsiklimehe elust. Sel juhul on liikmestaatuse taastamine kõigi täisliikmete 100%-lise hääleteenamuse otsustada, kas eksliige saab oma värvid tagasi või mitte. Ühelgi teisel põhjusel klubist väljavisatud isikuid ei võeta enam kunagi tagasi klubi liikmeks.  


KOOSOLEKUD

  Kõik klubisisesed otsused langetatakse üldkoosolekutel. Otsustamine toimub avaliku hääletamise teel ja igal klubi täisliikmel on üks vetoõigusega hääl. Noorliikmetel vetoõigus puudub. Klubi täisliikmetel on õigus kuulutada koosolek kinniseks, sel juhul võtavad koosolekust osa ainult klubi täis- ja noorliikmed. Klubi koosolekust osavõtt on rangelt soovitatav, kuid mitte tingimata kohustuslik. Kuna aga ühtegi otsust ei tohi langetada ilma kõigi liikmete nõusolekuta, võib liige oma otsusest teatada ka telefoni teel, kui ta on eelnevalt kursis lahendatavate probleemidega ja on oma otsuses kindel. Ettepaneku koosoleku kokkukutsumiseks võib teha iga klubi täis- või noorliige. Kõiki klubiliikmeid peab teavitama tulevast koosolekust vähemalt seitsme päeva jooksul. Koosolekutel tehtavad otsused ei kuulu edasikaebamisele.


KLUBI SÜMBOOLIKA

Tsikliklubi „PÕHJATUULTE POJAD ametlik sümboolika on seljaembleem, mille ülemisel rockeril on kirjas klubi nimi PÕHJATUULTE POJAD, alumisel embleemil asukoht Vaigamaa. embleemi tsentraalne osa kujutab Thori vasarat. Klubil on oma hümn, selleks on ansambli Metsatöll lugu "Põhjatuulte pojad ja tütred“. Iga klubi noor- ja täisliige peab teadma klubi sümboolika tähendust ja soovitavalt lugema ka sellekohast kirjandust.

Näiteks:
Lars-Eerik Olsen „"Eerik Inimesepoeg“/ Tallinn, 1998
Tor Age Bringsvaerd "Põhjala jumalad"/Tänapäev, 2004
Else Roesdahl "Viikingite maailm"/TÄnapäev, 2007

V. Maya „"Ruunid – mis need on?“ / Tallinn, 2002
V. Maya „"Ruunikirjad, monogrammid, insigilid, talismanid“ / Tallinn, 2002
Freya Aswynn "Põhjala müstika ja maagia"/SInisukk, 2002